Domů > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Středočeský Platební Portál

verze pro pilotní provoz

1. Provozovatel Portálu:

Regionální dotační kancelář, příspěvková organizace
Se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21, Praha 5
Kontaktní adresa: Karlovo nám 313/8, 120 00 Praha 2
IČ: 06024742


2. Základní informace:

 1. Platební Portál byl vytvořen a je provozován na základě úkolu Rady Středočeského kraje, který je zřizovatelem příspěvkové organizace.
 2. Platební Portál slouží jako veřejný elektronický nástroj pro zjednodušení finančních toků směřujících od občanů Středočeského kraje obcím a dalším subjektům, které poskytují služby blízce související s občanským životem. Portál nabízí občanům možnost hradit služby bez nutnosti opakovaných fyzických návštěv mnoha institucí. Portál je provozován jako služba veřejnosti, nikoliv jako podnikání.

3. Definice pojmů:

 1. Portál
  Portálem se rozumí IT řešení provozované na webové adrese „platby-sc.cz“, které umožňuje Klientům realizovat elektronickou cestou Platby Partnerům za vybrané Produkty. Portál je provozován jako nekomerční veřejná služba, jejímž cílem není generování zisku.
 2. Provozovatel
  Provozovatelem Portálu je Regionální dotační kancelář, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. Provozovatel odpovídá za běžný chod Portálu, poskytuje podporu Partnerům při registračním procesu a při zahajování nabídky Produktů, a v rámci Pilotního provozu spolupracuje se zhotovitelem IT řešení na odstraňování nedostatků zjištěných v průběhu Pilotního provozu.
 3. Partner
  Partnerem portálu se rozumí subjekty nabízející občanům Středočeského kraje své Produkty, které na základě Registrace používají Portál jako způsob provádění úhrad za tyto Produkty. Těmito subjekty jsou zejména obce, městyse a města Středočeského kraje, jimi zřizované organizace, a další právnické osoby poskytující služby občanům.
 4. Klient
  Klientem Portálu se rozumí fyzické, případně právnické osoby, které hodlají provést jednu nebo více Plateb za Služby prostřednictvím Portálu. Klient za tímto účelem může provést svou registraci na Portálu.
 5. Produkt
  Produktem se rozumí služby veřejného charakteru, které úzce souvisejí s občanským životem. Jedná se primárně o poplatky za služby poskytované obcemi, a za služby nabízené školními, kulturními a sportovními organizacemi.
 6. Platba
  Platbou se rozumí postup, kterým Klient realizuje převod finančních prostředků ze svého bankovního účtu na bankovní účet Partnera za asistence IT řešení Portálu. Převod finančních prostředků je realizován buď přímo (Klient je přesměrován na Platební bránu a provede Platbu), nebo nepřímo (Klientovi jsou vygenerovány platební údaje a Klient samostatně zajistí úhradu).
 7. Pilotní provoz
  Pilotním provozem se rozumí období od 1.9.2020 do 28.2.2021, kdy je Portál provozován v omezené míře pouze pro vybrané Partnery přihlášené do této testovací fáze projektu, za účelem ověření použitých technických řešení.
 8. Platební brána
  Platební bránou se rozumí softwarové řešení propojené s Portálem, provozované společností Česká spořitelna, a.s. ve spolupráci s Global Payments s.r.o., které umožňuje provádění platebních transakcí Klientů. Společnost je pod dohledem České národní banky, a provoz Platební brány se řídí Obchodními podmínkami této společnosti.
 9. Smlouva
  Smlouvou se rozumí kontrakt mezi Partnerem a Provozovatelem, který upravuje vzájemná práva, povinnosti a požadované postupy při registraci Partnera a při používání Portálu k nabízení úhrad vybraných Produktů.
 10. Osobní údaje
  Za osobní údaje jsou považovány údaje o Klientech a Partnerech, které dané osoby ze své vlastní vůle vkládají během jeho používání do IT řešení Portálu za účelem registrace svého profilu, nebo pro provádění konkrétních Plateb. Všechny tyto údaje jsou do webových formulářů Portálu vkládány pouze jako informace nezbytné pro realizování základní služby Portálu, tj. asistenci Klientům a Partnerům při realizaci jejich vzájemných Plateb, a neslouží žádným jiným účelům.

4. Portál:

 1. IT řešení platebního Portálu je provozováno na webové doméně „platby-sc.cz“.
 2. Portál nabízí Klientům přímé a nepřímé platební metody.
  • a) V rámci přímých metod je Klient po výběru Produktu přesměrován na Platební bránu, kde autorizuje převod svých finančních prostředků ze svého bankovního účtu na bankovní účet Partnera.
  • b) V rámci nepřímé metody jsou Klientovi po výběru Produktu pouze vygenerovány platební údaje nutné k provedení platby, a Klient sám realizuje převod finančních prostředků mimo služby Portálu.
 3. V rámci přímých platebních metod jsou finanční prostředky z platby autorizované Klientem přes platební bránu nejprve přičteny na sběrný bankovní účet Portálu, vedený Provozovatelem u České spořitelny, pod číslem 8776022/0800. Na základě autorizace pověřeným zaměstnancem Provozovatele jsou pak finanční prostředky přijaté za daný den hromadným příkazem distribuovány ze sběrného účtu na odpovídající bankovní účty Partnerů.

5. Soulad s pravidly upravujícími platební styk:

 1. Zákonná regulace upravující pravidla platebního styku (zejména zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku) reguluje pouze platební služby, které jsou poskytovány jako podnikání. Provozovatel výslovně prohlašuje, že činnost Portálu nenaplňuje znaky podnikání, zejména se nejedná o výdělečnou činnost se záměrem dosažení zisku. Jakékoliv úhrady spojené s užíváním Portálu slouží pouze ke kompenzaci přímých nákladů vznikajících Provozovateli.
 2. Provozovatel zároveň prohlašuje, že provoz Portálu je realizován pouze jako technická služba, tj. podpora poskytování platebních služeb prostřednictvím platební brány, jejíž provoz je regulován a podléhá dohledu dle zákona o platebním styku.
 3. Provozovatel dále prohlašuje, že Portál je provozován jako nástroj zprostředkování úhrad úzce vymezeného okruhu služeb (služby občanského charakteru, v regionu Středočeský kraj).

6. Registrační proces pro Partnery:

 1. Každý Partner, který hodlá využívat prostředí Portálu k nabídce úhrad jím poskytovaných Produktů, je povinen provést registraci.
 2. Registrace probíhá vyplněním základních kontaktních údajů o Partnerovi – právnické osobě, a kontaktních údajů o fyzických osobách, které jsou statutárním orgánem Partnera, resp. budou pro daného Partnera spravovat jeho profil.
 3. Po vyplnění požadovaných údajů bude Portálem vygenerována Smlouva mezi Partnerem a Provozovatelem, a bude umožněno vzdálené uzavření smlouvy prostřednictvím SMS kódu a ověřovací platby.
 4. Za účelem autentifikace bankovního účtu Partnera je Partner povinen provést ověřovací platbu z daného bankovního účtu na sběrný bankovní účet Provozovatele ve výši 1,- Kč (jednakorunačeská). Partner realizováním této platby prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že tato ověřovací platba je zároveň poplatkem za zpracování registrace, a že se v žádném případě nevrací.

7. Povinnosti Partnerů:

V rámci užívání Portálu jsou Partneři povinni:

 1. Provést registraci vyplněním pravdivých údajů v prostředí Portálu, uzavřít Smlouvu, a ověřit bankovní účet pomocí ověřovací platby.
 2. V případě, že osoba spravující pro Partnera jeho profil, dojde v průběhu užívání Portálu k závěru, že se setkala s technickým problémem Portálu, je povinna prostřednictvím e-mailu „info@platby-sc.cz“ kontaktovat Provozovatele a o svém zjištění ho informovat.
 3. Partneři jsou povinni používat Portál způsobem, který nenarušuje funkčnost Portálu a zpracovávané finanční toky.
 4. Partneři jsou povinni Provozovateli neprodleně oznamovat každou změnu údajů uvedených při registraci. Číslo bankovního účtu je možné změnit výhradně dodatkem ke Smlouvě.

8. Nabídka Produktů:

 1. Partneři jsou povinni užívat Portál pouze za účelem nabídky plateb Produktů, které občanům běžně poskytují.
 2. V rámci Pilotního provozu budou přes Portál zprostředkovávány Platby pouze za Produkty charakteru služby, nikoliv za Produkty charakteru dodávky věcí.
 3. Partneři jsou povinni zajistit, že jimi nabízené Produkty vyhovují všem relevantním právním normám.

9. Používání Portálu Klienty:

 1. Osoby, která hodlají užívat prostředí Portálu k úhradám Produktů mohou provést registraci. V případě, že se Klient rozhodne provést Platbu bez registrace, vyplní jednorázově pouze údaje vztahující se k dané Platbě.

10. Povinnosti Klientů:

V rámci užívání Portálu jsou Klienti povinni:

 1. Používat Portál způsobem, který nenarušuje funkčnost Portálu a zpracovávané finanční toky.
 2. V případě, že zvolí postup s registrací vyplnit pravdivé údaje.
 3. V případě, že klient dojde v průběhu užívání Portálu k závěru, že se setkal s technickým problémem Portálu, je povinen prostřednictvím e-mailu „info@platby-sc.cz“ kontaktovat Provozovatele a o svém zjištění ho informovat.

11. Finanční chod Portálu:

 1. Portál je provozován za účelem poskytnutí veřejné služby občanům Středočeského kraje, nikoliv za účelem tvorby zisku. Základní služby Portálu jsou Partnerům a Klientům poskytovány zdarma. Hlavním zdrojem financování provozu Portálu je roční rozpočet Regionální dotační kanceláře, příspěvkové organizace.
 2. Finanční prostředky jsou v případě Plateb autorizovaných Klientem přes Platební bránu přijaty na sběrný bankovní účet Portálu. Tento bezúročný účet byl zřízen výhradně pro účely provozování Portálu.
 3. Provozovatel Portálu není „povinnou osobou“ ve smyslu § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V souladu s doporučením Úřadu zřízeného tímto zákonem však v rámci provozu Portálu aplikuje některá opatření ke zmírnění rizik, zejména pravidla v rámci vnitřního kontrolní systému, identifikaci odesílatelů plateb, a identifikaci příjemců plateb.
 4. Provoz Portálu a realizace jednotlivých Plateb obnáší provozní náklady, které jsou hrazeny následujícím způsobem:
  • Náklady na personál a na provoz infrastruktury nese Provozovatel.
  • Náklady spojené s poskytováním podpory uživatelům nese Provozovatel.
  • Náklady plynoucí z jednotlivých plateb na základě sazebníku poplatků smluvní Platební bráně nese po dobu Pilotního provozu Provozovatel. Po ukončení Pilotního provozu bude poplatky spojené s konkrétní platbou hradit v rámci dané platby Klient.
  • Náklady spojené s ověřovací platbou za účelem autentifikace bankovního účtu Partnera nese Partner.

12. Osobní údaje:

 1. V rámci registrace Partneři do Portálu vkládají následující osobní údaje:
  • Jméno osoby jednající za Partnera
  • Kontaktní údaje osoby jednající za Partnera
  • Jméno osoby – administrátora účtu Partnera
  • Kontaktní údaje osoby – administrátora účtu Partnera
 2. V rámci registrace Klienti do Portálu vkládají následující osobní údaje:
  • E-mailová adresa osoby – Klienta
  • Jméno osoby – Klienta
  • Kontaktní údaje osoby – Klienta
 3. Všechny osobní údaje vkládané do Portálu dle výše uvedených bodů 1 a 2 jsou považovány za osobní údaje nutné pro realizaci poskytnuté služby ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Provozovatel tedy osobní údaje zpracovává ze zákonného důvodu, na základě jejich dobrovolného poskytnutí relevantními osobami, pouze v nezbytně nutném rozsahu, a výhradně za uvedeným účelem.
 4. Bližší informace o nakládání s osobními údaji obsahuje dokument „Pravidla pro zpracování osobních údajů v rámci Středočeského Platebního portálu“.
 5. Provozovatel Portálu při identifikaci Partnerů a Klientů vychází ze znění § 11 zákona č. 253/2008 Sb., který umožňuje převzetí identifikace klientů od finančních institucí, které adekvátní kroky dle tohoto zákona provedly v rámci zřizování jednotlivých bankovních účtů Partnerů a Klientů. V případě, že by o totožnosti osob jednajících jako Partner nebo Klient nebo o konkrétních Platbách vznikly Provozovateli Portálu pochybnosti, je oprávněn do doby poskytnutí přiměřeného ujištění poskytování služeb Portálu daným osobám pozastavit.
 6. V případě, že s tím uživatelé Portálu vyjádří souhlas, může Provozovatel Portálu prostřednictvím zhotovitele IT řešení Portálu v době Pilotního provozu použít ke zlepšení technických a uživatelských vlastností Portálu nástroje Google Analytics nebo jiná srovnatelná IT řešení.

13. Reklamace, odpovědnost za provoz:

 1. Provozovatel Portálu není účastníkem právního vztahu mezi Partnerem a Klientem, a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu a kvantitu hrazených Produktů.
 2. Partneři i Klienti berou na vědomí, že Portál je provozován v režimu Pilotního provozu softwarového řešení, a Provozovatel je tedy oprávněn průběžně dle potřeby provádět změny Portálu za účelem zkvalitnění jeho fungování, nebo naopak některé mechanismy dočasně vyřadit z provozu do doby odstranění zjištěných chyb.
 3. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv chyby a výpadky informačních systémů bank, karetních společností, poskytovatele platební brány a dalších finančních institucí navázaných na provoz Portálu.
 4. Provozovatel Portálu je povinen Partnerům oznamovat významné změny ve fungování Portálu, které mají vliv na jejich registraci, uživatelský profil, nabídku Produktů, platební metody a postupy pro Klienty.
 5. V případě, že Partnerovi nebo Klientovi vzniknou pochybnosti o tom, že byla konkrétní Platba správně realizována (výše částky, doba zpracování, bankovní účty, doprovodné údaje o Platbě apod.), bude kontaktovat Provozovatele.
 6. V případě, že Partner není schopen příchozí platbu na svůj účet přiřadit konkrétnímu Klientovi, anebo příchozí platba postrádá jiné zásadní údaje pro její identifikaci a zařazení, kontaktuje neprodleně Provozovatele a zašle mu veškeré relevantní údaje spojené s touto příchozí platbou. Pracovníci Provozovatele následně dohledají informace o platbě v systému Portálu, a pokusí se Partnerovi poskytnout údaje umožňující správnou identifikaci platby. V případě, že ani po komunikaci Partnera s Provozovatelem nebude možné významnou informaci související s platbou dohledat, je Partner povinen danou platbu odeslat s totožnými údaji zpět na sběrný účet Provozovatele, a to ve lhůtě nejdéle do 60 dnů od data původní platby realizované Klientem. Provozovatel po obdržení vrácené platby následně bez odkladu provede vrácení předmětné platby zpět na účet Klienta.

14. Podpora uživatelů:

 1. Provozovatel portálu v rámci Pilotního provozu poskytuje Partnerům portálu e-mailovou a telefonickou podporu při řešení problémů spojených s registrací Partnera a se správou profilu a nabízených Produktů. Podpora bude poskytována v pracovních dnech v době od 8 do 16 hodin, aktuální kontakty jsou uvedeny na Portálu.
 2. Provozovatel portálu v rámci Pilotního provozu poskytne Klientům Portálu podporu prostřednictvím webu Portálu, kde bude k dispozici návod k používání Portálu, odpovědi na nejčastěji kladené otázky (Podpora), a obecný e-mail „info@platby-sc.cz“. Klienti jsou povinni v případě otázek směřujících k obsahu nabízených Produktů využívat především kontakty na odpovědné osoby Partnera uvedené přímo u daného Produktu.

15. Relevantní normy:

Provoz Portálu se řídí těmito právními předpisy a interními normami:


16. Účinnost:

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2020, a platí po dobu pilotního provozu Portálu, tj. do 28. 2. 2021.


17. Přílohy:

 1. Smlouva s Partnerem
 2. Pravidla pro zpracování osobních údajů v rámci Středočeského Platebního portálu